Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Ασφάλειας

Η Orasys ID ως πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας πληροφορικής, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα λύσεων κυβερνοασφάλειας: από την ανάλυση θεμάτων ασφάλειας έως την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, από την παρακολούθηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως την εφαρμογή πληροφοριών ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο και την υποστήριξη σύνθετων συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών. Παρέχουμε ολοκληρωμένη προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, βελτιστοποιούμε τα προγράμματα διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζουμε την συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μερικά από τα άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνδρομή της Orasys ID, είναι ότι μπορεί να διεξάγει δοκιμές ευπάθειας και διείσδυσης, να εκτελεί τακτικά σαρώσεις ασφαλείας και να αναλαμβάνει άλλες λειτουργίες διαχείρισης της ασφάλειας για την επιχείρηση, απελευθερώνοντας το IT της επιχείρησης, ώστε να επικεντρωθεί στην επίβλεψη του προγράμματος ασφάλειας και σε άλλες δραστηριότητες που προωθούν τους στόχους της επιχείρησης.

Παρακολούθηση ασφάλειας και διαχείριση πληροφοριών και συμβάντων ασφάλειας – Αποτελεσματική παρακολούθηση της ασφάλειας των περιβαλλόντων ΤΠ για τον έγκαιρο εντοπισμό, ανάλυση και αντιμετώπιση πιθανών απειλών ασφάλειας.

Παρακολούθηση και διαχείριση ευπαθειών – Επαληθεύστε την κατάσταση ασφαλείας του περιβάλλοντος ΤΠ σας με τακτικές σαρώσεις ευπαθειών.

Διαχείριση επιδιορθώσεων – Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με επιδιορθώσεις και ευπάθειες από διάφορες πηγές, όπως ιστότοπους προμηθευτών, ενημερωτικά δελτία ασφαλείας και βάσεις δεδομένων ευπαθειών.

Διαχείριση συμμόρφωσης (compliance) – Βελτιώστε τη συμμόρφωση με τη βοήθειά μας και εντοπίστε και αναπτύξτε τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαχείριση κινδύνων IT – Προληπτική διαχείριση ανοικτών απειλών με ελέγχους, διορθωτικές ενέργειες και άλλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων.

Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (business continuity) – Προσδιορίστε την ωριμότητα των ελέγχων σας για την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Επιχειρησιακή Συνέχεια.